www.banglai.go.th 
คุยกับนายก อบต.บางลาย
ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :

รหัสผ่าน :
หัวข้อที่น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดพิจิตร
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
กรมการจัดหางาน
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
facebook:อบต.บางลาย
เดือนกรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ประกวดราคา/สอบราคา

คำค้น :  

พบผลลัพธ์ จำนวน : 120 ผลลัพธ์

1 | 2 | 3 | 4 |

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส่ทางหลวงถ้องถิ่น พจ.ถ.56-046 สายหนองขี้หนอน หมู่ที่ 8 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2020-05-01 14:42:29 อ่านต่อ...
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.56-019 สายหลังวัดคุณพุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2020-05-01 14:24:39 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-09-26 09:33:28 อ่านต่อ...
- ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-09-11 14:45:26 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวทัญญู ตุลาทอง หมู่ ประกาศเมื่อ 2019-09-09 13:35:01 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีแกรก หมู่ 6 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2019-09-09 13:31:24 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมตาสุข หมู่ 10 ต.บางลาย ถึง บ้านเนินโพธิ์ หมู่ 4 ต.ท้ายน้ำ ประกาศเมื่อ 2019-09-09 13:22:31 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2019-09-09 13:15:32 อ่านต่อ...
- ประกาศ ร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-09-05 14:12:34 อ่านต่อ...
- ประกาศ การเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-09-03 18:09:17 อ่านต่อ...
- ประกาศ การเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-09-03 17:51:15 อ่านต่อ...
- ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-09-02 15:33:46 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-08-30 16:51:22 อ่านต่อ...
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมตาสุข หมู่ 10 ต.บางลาย ถึง บ้านเนินโพธิ์ หมู่ 4 ต.ท้ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-08-23 10:32:35 อ่านต่อ...
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-08-23 10:30:10 อ่านต่อ...
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวทัญญู ตุลาทอง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-08-23 10:16:05 อ่านต่อ...
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีแกรก หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-08-23 10:14:16 อ่านต่อ...
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2019-07-11 14:10:13 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขี้หนอน หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-05-29 13:54:25 อ่านต่อ...
- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขี้หนอน หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding) ประกาศเมื่อ 2019-05-15 10:51:08 อ่านต่อ...
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายเลียบคลองชลประทาน C56 หมู่ที่ 5 ตำบลบางลาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.56-004 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ 2019-02-27 10:43:29 อ่านต่อ...
- ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ 2019-02-21 13:19:57 อ่านต่อ...
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านประดาทอง ตำบลบางลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2017-12-27 13:02:48 อ่านต่อ...
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลบางลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2017-12-18 15:37:43 อ่านต่อ...
- ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดธัมมธโรธรรมาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2017-08-09 14:58:22 อ่านต่อ...
- ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดธัมมธโรธรรมาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2017-08-09 14:15:46 อ่านต่อ...
- ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดธัมมธโรธรรมาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2017-08-07 13:59:53 อ่านต่อ...
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2017-06-07 08:30:36 อ่านต่อ...
- ประกาศงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมตาสุข หมู่ที่ 10 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2017-03-01 10:51:14 อ่านต่อ...
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ประกาศเมื่อ 2017-02-24 10:40:29 อ่านต่อ...