www.banglai.go.th 
คุยกับนายก อบต.บางลาย
ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :

รหัสผ่าน :
หัวข้อที่น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดพิจิตร
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
กรมการจัดหางาน
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
facebook:อบต.บางลาย
เดือนกรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ประชาสัมพันธ์

คำค้น :  

พบผลลัพธ์ จำนวน : 176 ผลลัพธ์

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2020-07-03 15:50:22 อ่านต่อ...
- แนวปฏิบัติจัดการเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต ประกาศเมื่อ 2020-06-04 13:21:09 อ่านต่อ...
- ประกาศ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2020-05-25 15:10:48 อ่านต่อ...
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2020-05-21 10:40:24 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.56-019 สายหลังวัดคุณพุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2020-05-20 14:58:57 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัหสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.56-046 สายหนองขี้หนอน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพรหมทอง ประกาศเมื่อ 2020-05-19 09:49:51 อ่านต่อ...
- ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บก.01) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคุณพุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองในดง ประกาศเมื่อ 2020-05-01 14:06:29 อ่านต่อ...
- ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บก.01) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขี้หนอน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพรหมทอง ประกาศเมื่อ 2020-05-01 13:55:15 อ่านต่อ...
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประกาศเมื่อ 2020-04-30 14:42:42 อ่านต่อ...
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประกาศเมื่อ 2020-04-30 13:43:03 อ่านต่อ...
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) ประกาศเมื่อ 2020-04-23 15:19:27 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ประกาศเมื่อ 2020-04-23 11:15:59 อ่านต่อ...
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประกาศเมื่อ 2020-04-10 13:38:59 อ่านต่อ...
- มาป้องกันโควิดกันจ้า ประกาศเมื่อ 2020-03-27 10:42:40 อ่านต่อ...
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประกาศเมื่อ 2020-01-10 15:35:52 อ่านต่อ...
- ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศเมื่อ 2019-11-05 10:24:17 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ 2019-10-21 15:40:20 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ 2019-10-21 15:25:31 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-10-17 15:30:58 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-10-16 14:13:28 อ่านต่อ...
- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-09 16:15:38 อ่านต่อ...
- ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชี้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-01 14:36:41 อ่านต่อ...
- ประกาศ กำหนดประมาณน้ำมันเชี้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-01 14:35:37 อ่านต่อ...
- ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุระดับ 3 (โซนร้อน) โพดุล (มีผลจนถึงวันที่ 1กันยายน 2562) ประกาศเมื่อ 2019-08-31 14:50:09 อ่านต่อ...
- เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-08-30 16:45:42 อ่านต่อ...
- องค์ความรู้ ประกาศเมื่อ 2019-07-18 11:32:05 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% ประกาศเมื่อ 2019-07-11 16:04:33 อ่านต่อ...
- แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 2019-07-11 14:11:52 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 2019-07-11 10:28:16 อ่านต่อ...
- โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 2019-07-11 09:58:00 อ่านต่อ...