www.banglai.go.th 
คุยกับนายก อบต.บางลาย
ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :

รหัสผ่าน :
หัวข้อที่น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดพิจิตร
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
กรมการจัดหางาน
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
facebook:อบต.บางลาย
เดือนมกราคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ประชาสัมพันธ์

คำค้น :  

พบผลลัพธ์ จำนวน : 162 ผลลัพธ์

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประกาศเมื่อ 2020-01-10 15:35:52 อ่านต่อ...
- ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศเมื่อ 2019-11-05 10:24:17 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ 2019-10-21 15:40:20 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ 2019-10-21 15:25:31 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-10-17 15:30:58 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-10-16 14:13:28 อ่านต่อ...
- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-09 16:15:38 อ่านต่อ...
- ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชี้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-01 14:36:41 อ่านต่อ...
- ประกาศ กำหนดประมาณน้ำมันเชี้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-01 14:35:37 อ่านต่อ...
- ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุระดับ 3 (โซนร้อน) โพดุล (มีผลจนถึงวันที่ 1กันยายน 2562) ประกาศเมื่อ 2019-08-31 14:50:09 อ่านต่อ...
- เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-08-30 16:45:42 อ่านต่อ...
- องค์ความรู้ ประกาศเมื่อ 2019-07-18 11:32:05 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% ประกาศเมื่อ 2019-07-11 16:04:33 อ่านต่อ...
- แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 2019-07-11 14:11:52 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 2019-07-11 10:28:16 อ่านต่อ...
- โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 2019-07-11 09:58:00 อ่านต่อ...
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกาศเมื่อ 2019-07-10 16:14:24 อ่านต่อ...
- คู่มือบริการประชาชน ประกาศเมื่อ 2019-07-10 16:03:14 อ่านต่อ...
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ประกาศเมื่อ 2019-07-10 15:57:46 อ่านต่อ...
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกาศเมื่อ 2019-07-10 15:39:54 อ่านต่อ...
- กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประกาศเมื่อ 2019-07-10 15:22:04 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประกาศเมื่อ 2019-07-06 17:17:41 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกาศเมื่อ 2019-07-06 15:09:28 อ่านต่อ...
- ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศเมื่อ 2019-05-14 13:03:03 อ่านต่อ...
- ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-05-07 16:31:37 อ่านต่อ...
- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ ประกาศเมื่อ 2019-04-30 16:33:59 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศเมื่อ 2019-04-30 13:59:55 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายเลียบคลองชลประทาน C56 หมู่ที่ 5 ตำบลบางลาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.56-004 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-03-18 14:41:36 อ่านต่อ...
- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศเมื่อ 2019-02-20 14:56:25 อ่านต่อ...
- ประกาเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-02-13 15:16:47 อ่านต่อ...