www.banglai.go.th 
คุยกับนายก อบต.บางลาย
ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :

รหัสผ่าน :
หัวข้อที่น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดพิจิตร
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
กรมการจัดหางาน
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
facebook:อบต.บางลาย
เดือนเมษายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย


           องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ ตำบลบางลายจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหาจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์

- มาป้องกันโควิดกันจ้า ประกาศเมื่อ 2020-03-27 10:42:40 อ่านต่อ...
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประกาศเมื่อ 2020-01-10 15:35:52 อ่านต่อ...
- ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศเมื่อ 2019-11-05 10:24:17 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ 2019-10-21 15:40:20 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ 2019-10-21 15:25:31 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-10-17 15:30:58 อ่านต่อ...
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 2019-10-16 14:13:28 อ่านต่อ...
- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-09 16:15:38 อ่านต่อ...
- ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชี้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-01 14:36:41 อ่านต่อ...
- ประกาศ กำหนดประมาณน้ำมันเชี้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อ 2019-10-01 14:35:37 อ่านต่อ...

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-09-26 09:33:28 อ่านต่อ...
- ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ 2019-09-11 14:45:26 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวทัญญู ตุลาทอง หมู่ ประกาศเมื่อ 2019-09-09 13:35:01 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีแกรก หมู่ 6 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2019-09-09 13:31:24 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมตาสุข หมู่ 10 ต.บางลาย ถึง บ้านเนินโพธิ์ หมู่ 4 ต.ท้ายน้ำ ประกาศเมื่อ 2019-09-09 13:22:31 อ่านต่อ...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2019-09-09 13:15:32 อ่านต่อ...
- ประกาศ ร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-09-05 14:12:34 อ่านต่อ...
- ประกาศ การเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-09-03 18:09:17 อ่านต่อ...
- ประกาศ การเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-09-03 17:51:15 อ่านต่อ...
- ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กชุดพี่กบและน้องหมึก 4 สไลด์หรรษา จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 2019-09-02 15:33:46 อ่านต่อ...

รูปกิจกรรม


- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี2562 ประกาศเมื่อ 2019-10-30 11:07:58 อ่านต่อ...
- โครงการฝึกอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2561 ประกาศเมื่อ 2018-08-03 15:30:17 อ่านต่อ...
- โครงการฝึกอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2561 ประกาศเมื่อ 2018-08-03 15:30:10 อ่านต่อ...
- โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกาศเมื่อ 2015-06-11 15:26:29 อ่านต่อ...
- โครงการนาโยนอินทรีย์ ประเพณีสู่วิถียั่งยืน ประกาศเมื่อ 2015-06-11 14:37:34 อ่านต่อ...
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 2557 ประกาศเมื่อ 2015-05-18 16:53:14 อ่านต่อ...
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการเด็กและเยาวชน ประกาศเมื่อ 2015-01-16 14:54:28 อ่านต่อ...
- โครงการนาโยนอินทรีย์ฟื้นฟูประเพณีสู่วิถียั่งยืน (กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ประกาศเมื่อ 2014-04-10 15:09:52 อ่านต่อ...
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประกาศเมื่อ 2014-04-10 14:45:32 อ่านต่อ...
- โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ประกาศเมื่อ 2014-01-13 10:12:24 อ่านต่อ...

ข่าวเด่นประจำวัน