www.banglai.go.th 
คุยกับนายก อบต.บางลาย
ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :

รหัสผ่าน :
หัวข้อที่น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดพิจิตร
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
กรมการจัดหางาน
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
facebook:อบต.บางลาย
เดือนกรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

รูปกิจกรรม

คำค้น :  

พบผลลัพธ์ จำนวน : 46 ผลลัพธ์

1 | 2 |

- โครงการฝึกอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกาศเมื่อ 2020-05-26 13:16:32 อ่านต่อ...
- โครงการปฏิบัติธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2020-05-26 13:11:50 อ่านต่อ...
- โครงการทำบุญสัญจรเข้าพรรษา ประกาศเมื่อ 2020-05-26 13:06:34 อ่านต่อ...
- Big Cleaning day ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศเมื่อ 2020-04-20 15:46:15 อ่านต่อ...
- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี2562 ประกาศเมื่อ 2019-10-30 11:07:58 อ่านต่อ...
- โครงการฝึกอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2561 ประกาศเมื่อ 2018-08-03 15:30:17 อ่านต่อ...
- โครงการฝึกอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2561 ประกาศเมื่อ 2018-08-03 15:30:10 อ่านต่อ...
- โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกาศเมื่อ 2015-06-11 15:26:29 อ่านต่อ...
- โครงการนาโยนอินทรีย์ ประเพณีสู่วิถียั่งยืน ประกาศเมื่อ 2015-06-11 14:37:34 อ่านต่อ...
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 2557 ประกาศเมื่อ 2015-05-18 16:53:14 อ่านต่อ...
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการเด็กและเยาวชน ประกาศเมื่อ 2015-01-16 14:54:28 อ่านต่อ...
- โครงการนาโยนอินทรีย์ฟื้นฟูประเพณีสู่วิถียั่งยืน (กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ประกาศเมื่อ 2014-04-10 15:09:52 อ่านต่อ...
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประกาศเมื่อ 2014-04-10 14:45:32 อ่านต่อ...
- โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ประกาศเมื่อ 2014-01-13 10:12:24 อ่านต่อ...
- การแข่งขันกีฬานักเรียน "บางลายสัมพันธ์ อรุณรุ่ง บ้านทุ่งเกมส์" ประจำปี 2556 ประกาศเมื่อ 2014-01-07 12:43:57 อ่านต่อ...
- โครงการ 2ล้อคู่ใจ ออกกำลังกายค่ายอาสา ประจำปีงบประมาณ2557 ประกาศเมื่อ 2014-01-07 11:48:24 อ่านต่อ...
- โครงการนาโยนอินทรีย์ ฟื้นฟูประเพณีสู่วิถียั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศเมื่อ 2014-01-07 11:07:33 อ่านต่อ...
- โครงการ ๘๖ พรรษามหามงคลเทิดไท้ภูมิพลมหาราชา ประกาศเมื่อ 2014-01-03 16:59:27 อ่านต่อ...
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร. บ้านทุ่งพรหมทองฯ ประกาศเมื่อ 2013-09-10 18:11:05 อ่านต่อ...
- ส.ส.ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบพันธุ์ปลาแก่ชาวบางลาย ประกาศเมื่อ 2013-09-10 18:03:40 อ่านต่อ...
- โครงการส่งเสริมทักษะเด็กวิชาการ (English Camp 2013) ประกาศเมื่อ 2013-09-10 17:39:58 อ่านต่อ...
- โครงการสองล้อคู่ใจ ออกกำลังกายค่ายอาสา ประจำปี 2556 ประกาศเมื่อ 2013-07-25 15:39:56 อ่านต่อ...
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2556 ประกาศเมื่อ 2013-06-26 09:28:39 อ่านต่อ...
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ตำบลสูขภาวะ ประกาศเมื่อ 2013-06-12 13:26:18 อ่านต่อ...
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ "วันผู้สูงอายุ" ประจำปี 2556 ประกาศเมื่อ 2013-04-17 11:26:48 อ่านต่อ...
- วันพ่อแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ประจำปี 2555 ประกาศเมื่อ 2012-12-13 17:22:15 อ่านต่อ...
- โครงการ "นาโยนอินทร๊ย์ ฟื้นฟูประเพณี สู่วิถียั่งยืน" ประกาศเมื่อ 2012-11-21 10:54:06 อ่านต่อ...
- กิจกรรมปลูกต้นไคร้น้ำ ตำบลบางลาย ประกาศเมื่อ 2012-11-14 17:19:10 อ่านต่อ...
- โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ ประกาศเมื่อ 2012-08-20 16:30:45 อ่านต่อ...
- นายก อบต.บางลาย เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ กศน. ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง ประกาศเมื่อ 2012-07-26 09:35:43 อ่านต่อ...