www.banglai.go.th 
คุยกับนายก อบต.บางลาย
ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :

รหัสผ่าน :
หัวข้อที่น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดพิจิตร
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
กรมการจัดหางาน
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
facebook:อบต.บางลาย
เดือนกรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

สมาชิกสภาบริหารส่วนตำบลบางลาย


นายทัตเทพ งามสม
ประธานสภา อบต.บางลาย
 
นายนาวา สุขหนุน
รองประธานสภาอบต. บางลาย
 
นางนงนุช ชูยุทธ
เลขานุการสภา อบต.บางลาย
 
นางลั่นทม ศิลลา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
 
น.ส.สำอางค์ หอมทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
 
นางสมปอง ทับทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
 
นายสมศักดิ์ สุภาผล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
 
นายมนูญ ดิสนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
 
นายธนะรัตน์ ศรีนาราง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
 
นางนิภาวรรณ ศรีนาราง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
 
นายสุรสิทธิ์ โภคพูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
 
นายชัยวัฒน์ ชูแหวน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
 
นายผล ใจประดิษฐ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
 
นายสุทิน มีจาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
 
นายธาราวุฒิ เคลือบบุญสอน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
 
นายสาคร ทองกล่ำ
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่7
 
นายนพพร ทับทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
 
นายสิน ประสาทชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
 
นายเสน่ห์ สงวนสิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
 
นางเสรี ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
 
นายจวน แท่งทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10